Nhịp thời gian

Tài nguyên dạy học

Tra cứu điểm thi

Tìm kiếm đó đây

Máy tính

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chucxuan2014.jpg Picture_030.jpg Picture_029.jpg Picture_027.jpg Picture_012.jpg Picture_003.jpg DSCN1618.jpg DSCN1620.jpg DSCN1636.jpg DSCN1632.jpg DSCN1631.jpg DSCN1630.jpg DSCN1629.jpg DSCN1628.jpg DSCN1627.jpg DSCN1626.jpg DSCN1625.jpg DSCN1624.jpg DSCN1623.jpg DSCN1622.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư giãn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bảo Toàn
  Ngày gửi: 09h:43' 10-04-2013
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Chế biến thức ăn nhằm mục đích gì?
  Taêng muøi vò, taêng tính ngon mieäng ñeå vaät nuoâi thích aên, aên ñöôïc nhieàu, deã tieâu hoùa, laøm giaûm bôùt khoái löôïng, laøm giaûm ñoä thoâ cöùng vaø khöû boû caùc chaát ñoäc haïi.
  Câu 2: Nêu các phương pháp chế biến thức ăn?
  Coù nhieàu caùch cheá bieán thöùc aên vaät nuoâi nhö: caét ngaén, nghieàn nhoû, rang, haáp, naáu chín, ñöôøng hoùa, kieàm hoùa, uû leân men vaø taïo thaønh thöùc aên hoãn hôïp.
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  I. Phân loại thức ăn.
  II. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein.
  III. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh.
  Thức ăn giàu protein:
  I. Phân loại thức ăn:
  Thức ăn giàu gluxit:

  Thức ăn thô xanh:

  I Phân loại thức ăn:
  Thức ăn giàu protein :
  Thức ăn giàu gluxit :
  Thức ăn thô :


  Hàm lượng protein >14%
  Hàm lượng gluxit >50%
  Hàm lượng xơ >30%
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN
  VẬT NUÔI
  Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu, em hãy phân loại và điền vào vở bài tập các loại thức ăn sau đây thuộc loại thức ăn nào ?

  Giàu protein
  Giàu protein
  Giàu gluxit
  Thô
  Giàu protein
  a
  b
  c
  II.Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein:
  Nuôi và khai thác thuỷ sản
  Chế biến sản phẩm nghề cá
  Nuôi giun đất:

  Công thức : 50%rác hữu cơ +30% phân ủ hoai +20%tinh bột sắn, khoai, gạo nấu chín (làm thức ăn cho giun).Sau 60 ngày sẽ cho thu hoạch.
  Sản xuất Protein thực vật.
  Trồng xen, tăng vụ cây họ đậu.
  Những câu sau đây, câu nào thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein ?

  a)Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).
  b)Trồng nhiều ngô, khoai, sắn…
  c)Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm…
  d)Trồng xen, tăng vụ… để có nhiều cây và hạt họ đậu.
  X
  X
  X
  I. Phn lo?i th?c an.
  II. M?t s? phuong php s?n xu?t th?c an giu protein.
  Có các phương pháp như:
  _ Chế biến sản phẩm nghề cá.
  _ Nuôi giun đất.
  _ Trồng xen, tăng vụ cây họ Đậu.

  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  III.Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh.
  Hãy điền vào bảng phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a,b.)
  a)Luân canh,gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa,ngô,
  khoai,sắn.
  b)Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
  c)Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô,lạc, đỗ.
  d)Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi.
  a
  b,c
  I. Phân loại thức ăn.
  II. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein.
  III. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh.
  - Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  -Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
  -Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.

  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN
  VẬT NUÔI
  V.A.C
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  I. Phân loại thức ăn:
  Thức ăn giàu protein : Hàm lượng protein >14%
  Thức ăn giàu gluxit :Hàm lượng gluxit >14%
  Thức ăn thô : Hàm lượng xơ >30%
  II.Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein :
  Coù caùc phöông phaùp nhö:
  _ Cheá bieán saûn phaåm ngheà caù.
  _ Nuoâi giun ñaát.
  _ Troàng xen, taêng vuï caây hoï Ñaäu.

  III.Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức
  ăn thô xanh.
  -Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  -Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau
  xanh cho vật nuôi.
  -Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.
  KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ
  NHẬN XÉT – DẶN DÒ
  _ Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh.
  _ Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi thöïc haønh.
   
  Gửi ý kiến

  Đọc báo